LIST OF HON. FINANCE MINISTER OF INDEPENDENT INDIA

14-Mar-2013

LIST OF HON. FINANCE MINISTER OF INDEPENDENT INDIA

Sr No Name of Finance Minister Duration
1 Hon. R.K. Shanmukham Chetty 1947-1949
2 Hon. John Mathai 1949-1951
3 Hon. Chintamanrao Deshmukh 1951-1957
4 Hon. Jawaharlal Nehru 1958-1959
5 Hon. T.T. Kirshnamachari 1957-1958, 1964-1965
6 Hon. Sachindra Chaudhuri 1965-1967
7 Hon. Morarji Desai 1959-1964, 1967-1970
8 Hon. Indira Gandhi 1970-1971
9 Hon. Yashwantrao Chavan 1971-1975
10 Hon. C. Subramaniam 1975-1977
11 Hon. H.M. Patel 1977-1979
12 Hon. Choudhary Charan Singh 1979-1980
13 Hon. Ramaswamy Venkataraman 1980-1982
14 Hon. V.P. Singh 1985-1987
15 Hon. Rajiv Gandhi 1987-1988
16 Hon. N.D. Tiwari 1988-1989
17 Hon. S.B. Chavan 1989-1990
18 Hon. Madhu Dandavate 1990-1991
19 Hon. Yashwant Sinha 1991-1992,1998-2003
20 Hon. Jaswant Singh 2003-2005
21 Hon. Pranab Mukherjee 1982-1985, Feb-2009- May-2009, May-2009 to Jun-2012
22 Hon. Mammohan Singh 1991-1997, Dec-2008-Jan-2009, Jun-2012 – July-2012
23 Hon. P. Chidambaram 1996-1997, May2004-Nov2009, 31/07/2012- continuing

Comments